O meni

MAG. BARBARA ČIBEJ ŽAGAR, univ. dipl. psihologinja,
certificirana EuroPsy psihologinja

Enopredmetni študij psihologije sem zaključila leta 1990 na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Oddelku za psihologijo, kjer sem leta 1998 tudi magistrirala s področja klinične psihologije s temo motenj hranjenja.

Poklicno pot sem začela kot svetovalna delavka na srednji šoli, kasneje pa sem se usmerila na področje klinično psihološkega svetovanja in psihoterapije. Dodatna specialistična znanja s področja psihoterapije sem pridobila na podiplomskem študiju iz psihoterapije na Medicinski fakulteti v Ljubljani ter študiju skupinske analize pri Inštitutu za skupinsko analizo v Ljubljani (ISAL). Redno se udeležujem različnih domačih in tujih strokovnih izobraževanj ter srečanj.

Naziv psihoterapevtka sem pridobila pri Združenju psihoterapevtov Slovenije, katerega članica sem. Prav tako sem članica Društva psihologov Slovenije in Slovenskega društva za skupinsko analizo.

Poleg psihoterapevtskega dela s klienti sodelujem v različnih strokovnih organih društev, pišem strokovne članke ter izvajam predavanja in delavnice.

Zadnjih deset let delam kot pripadnica Civilne zaščite v Enoti za psihološko pomoč reševalcem.

Stopimo v stik

Kako vam lahko pomagamo

Moderna psihoterapija se je začela sistematično razvijati sredi 19. stoletja s Sigmundom Freudom in njegovo psihoanalizo. Korenine psihoterapije segajo v davno preteklost, ko so se šamani, vrači oz. posvečeni ljudje v skupnosti pri svojem zdravljenju zavestno ali nezavedno posluževali elementov psihoterapije.

Psihoterapija je metoda psihološkega zdravljenja, ki je namenjena razumevanju in reševanju posameznikovih notranjih konfliktov in težav v medosebnih odnosih.Ti so lahko posledica aktualnih dogodkov ali pa vlečejo korenine iz zgodnjega otroštva in izkušenj, ki smo jih potisnili v nezavedno ter se ne zavedamo njihovega vpliva na trenutna dogajanja in doživljanja. Je dolgotrajen proces, ki vključuje zaupen odnos med psihoterapevtom in klientom. Klinetu omogoča, da ob terapevtovi podpori raziskuje in ozavešča svoja čustva, misli in vedenje, ki je odraz njegovega duševnega delovanja. Pomaga pri premagovanju različnih težav tako, da omogoča boljše poznavanje in razumevanje samega sebe, razvijanje posameznikovih sposobnosti in kreativnosti.

Za psihoterapijo se je smiselno odločiti, kadar se posameznik sooči z:

  • • depresivnim razpoloženjem (potrtost, brezvoljnost, občutja praznine, nesmisla),
  • • anksioznostjo (pretirana zaskrbljenost, neutemeljeni strahovi, panični napadi, občutki tesnobe),
  • • s telesnimi bolečinami in boleznimi, ki nimajo telesnega ozadja oz. vzroka
  • • s težavami v zdravju, ki poleg medikamentov za dolgotrajno izboljšanje narekujejo tudi korenite spremembe v načinu življenja in soočanju z vsakdanjimi težavami,
  • • s pomanjkanjem samozavesti in samospoštovanja,
  • • s kroničnim nezadovoljstvom s seboj in nezmožnostjo sprejemanja samega sebe,
  • • s težavami na področju (spolne) identitete,
  • • s težavami v medosebnih odnosih (s partnerjem, sodelavci, nadrejenimi, starši, otroki),
  • • s težavami, povezanimi z izgorevanjem na delovnem mestu,

Življenjsko krizo, ki je povezana s pomembnimi spremembami v življenju (smrt pomembne osebe, izguba službe, ločitev, bolezen …)

Nudimo individualno razvojno analitično psihoterapijo in skupinsko psihoterapijo.

Odločitev za individualno ali skupinsko obliko terapije izhaja iz posameznikovih potreb in narave njegovih težav, zaradi katerih vstopa v psihoterapevtski proces. Na podlagi uvodnega razgovora in začetne diagnostične faze se terapevt skupaj s klientom odloči za individualno obravnavo oziroma vključitev v skupino.

Psihološko svetovanje je znanstveno utemeljena disciplina, ki temelji na psiholoških teorijah. Psiholog pri svojem delu uporablja specifične psihološke metode in tehnike, s katerimi klientu skozi pogovor pomaga osvetliti njegov način razmišljanja, doživljanja in čustvovanja ter vedenja. Psiholog ne daje nasvetov in napotkov, temveč klienta na različne
načine podpira pri iskanju lastnih, zanj sprejemljivih rešitev problema. V začetku svetovalnega procesa psiholog in klient jasno opredelita klientov problem in postavita (dosegljive) cilje.

Psihološko svetovanje uporabljamo pri reševanju vsakdanjih težav. Usmerjeno je na aktualne probleme v posameznikovem življenju in sprejemanje zavestnih odločitev za spremembo in osebnostno rast.

Psihološko svetovanje je namenjeno posameznikom (otrokom, mladostnikom, odraslim), partnerjem, staršem in družinam.

Kriza je stanje dalj časa porušenega duševnega (psihofizižnega) ravnovesja zaradi razmeroma hude duševne ali osebnostne obremenitve oz. stiske, ki jo doživlja posameznik v določ enem življenjskem obdobju.

Razvojne krize so običajne in si v razvoju posameznika sledijo v logičnem zaporedju (v adolescenci, srednjih letih, starosti). So prehodne (če znanim zahtevam in nalogam določenega življenjskega obdobja se pridružijo nove) in uspešna razrešitev vodi v novo razvojno obdobje. Težave, ki nastanejo, kadar posameznik obtiči v prehodu iz enega v drugo razvojno obdobje, pa pogosto prerastejo v duševno krizo.

V duševno krizo lahko privedejo dogodki, ki preprečujejo ali ovirajo izpolnjevanje pomembnih življenjskih potreb in ciljev. Pogosto so povezani z izgubo ali grožnjo izgube, ki sta lahko dejanski ali pa le del posameznikovega doživljanja, npr. smrt bližnjih, ločitve z bližnjimi, izguba službe, izguba samospoštovanja, bolezen, invalidnost, upokojitev, nesreče idr. Posameznikov odziv na obremenilne dogodke je odvisen od vrste sprožilnega dogodka, njegovih osebnostnih lastnosti, predvsem pa od sposobnosti prilagajanja in obvladovanja različnih situacij ter socialnih okoliščin. Večina ljudi sama ali spomočjo bližnjih obvlada krizno situacijo in ponovno vzpostavi porušeno psihofizično ravnovesje ter osebnostno (do)zori. Neugodna interakcija med osebnostnimi potezami in zunanjim okoljem pa lahko potisne sicer stabilnega posameznika v situacijo, ki preseže njegove zmožnosti, da uspešno obvlada in razreši nastalo stisko. Takrat je smiselno, da posameznik poišče strokovno pomoč in se ob podpori strokovnjaka spoprime s svojo stisko, ki sicer lahko pripelje do trajnih sprememb posameznikovega razpoloženja, osebnostnega delovanja in ogrozi njegovo integriteto.

Krizna intervencija je usmerjena na posameznikove aktualne razmere in njegovo čustveno doživljanje le-teh. Posameznik ob strokovni pomoči išče konstruktivne rešitve za nastalo situacijo oz. učinkovito prilagoditev nanjo. Po zaključeni krizni intervenciji se lahko odloči za vključitev v psihoterapijo.

Poleg kliničnega dela izvajam tudi predavanja, seminarje in izkustvene delavnice za zainteresirane ustanove. Pokrivam različna tematska področja s področja duševnega zdravja in medosebnih odnosov.

Cenik storitev

Uvodni triažni intervju

20 min

35 €

Uvodni razgovor

45 min

70 €

Individualna analitična psihoterapija

45-50 min

70 €

Skupinska psihoterapija

90 min

35 €

Krizna intervencija

45 min

40 €

Kje se nahajamo

Najdete nas v Ljubljani nasproti kina Vič na Trgu mladinskih delovnih brigad 14, Ljubljana.

Stopimo v stik